Velkoobchod
Zdravotnický Materiál Výroba a distribuce v náhradním plnění - Medical products - wholesale

množství 0 ks
------- Mezisoučet -------
bez DPH 0.00 Kč
s DPH 0.00 Kč


Nepřehlédněte !!! Náš nový eshop

Gely ›› Sonogel na ultrazvuk 500ml 20ks

Kód: 0594/K

---------- Cena ---------

bez DPH: 380.00 Kč
s DPH: 459.80 Kč
   

DPH: 21%

výrobce: Zdravotnický Materiá

Zpět

Sonogel na ultrazvuk 500ml 20ks

 

Velmi účinný pro přenos ultrazvuku, nedráždí pokožku, pro všechny typy ultrazvukových přístrojů Je čistě vyroben na vodní bazi. V žádném případě nemůže uškodit sondám

Náš sonografický gel neobsahuje :  aldehydy, neorgarganické soli, minerální oleje. V souladu se směrnicí 91/155/EHS

Výrobce a distribuce: Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o.   Mírný dráždí oči. Může být podrážděné kůže, zvláště pro alergiky a konzervační látky citlivé osoby.

P
rvní pomoc.

Kůže. Umyjte podrážděné oblasti s velkým množstvím mýdla a vody po dobu 10 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Oči. Vyplachujte vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby.

Požití. Vypláchněte ústa vodou a podejte velké množství vody k pití. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby.


Ochrana životního prostředí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte vniknutí do podloží.

Doporučené metody čištění a zneškodnění: Sebrat s absorpčních materiálů (např. papírové utěrky), vložit do vhodné nádoby a zlikvidujte v souladu s národní / místní předpisy týkající se nakládání s odpady.

Zacházení: Používejte běžné normy průmyslové hygieny pro zacházení s chemikáliemi. Vyhněte se kontaktu s očima. Uchovávejte obal těsně uzavřený, když se nepoužívá.

Skladování: na tmavém místě při pokojové teplotě. Nádobu pevně uzavřený, chraňte před přímým
slunečního záření a UV záření.


Hygienická opatření: Při práci nejezte a nepijte při práci, umýt si ruce před přestávkou a po práci.

Fyzikální a chemické vlastnosti


Forma: viskózní vodní bázi vodné gelové
Barva: světle modrá nebo bezbarvá
Zápach: bez zápachu

Bod tání: nevztahuje se
Bod varu: nelze aplikovat
Bod vzplanutí: nevztahuje se
Dolní mez výbušnosti: nevztahuje se
Horní mez výbušnosti: nevztahuje se

Rozpustnost ve vodě: rozpustný

Hustota
(Při 21oC): 1,05 g/cm3

Viskozita: 60 000 - 80 000 mPa * s
(Brookfield viskozimetr
LVF, na 25 ° C, 6 ot / č. 4)

Hodnota pH: 5,5 - 7,0

Přenosová rychlost: 1485 ms-1
(Při 22 oC)

Absorpce zvuku: 0,25 dB / cm

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Vysoké teploty (> 50 ° C), nízké teploty (<-4oC), přímému slunečnímu záření nebo UV zdrojů.

Nevhodné materiály: oxidační činidla.

Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné reakce při správném skladování a manipulaci


Dráždivost na kůži: mírně dráždivé účinky

Oční dráždivost: mírně dráždivé účinky

Poznámka: správné použití za předpokladu, nemá nepříznivé účinky na zdraví byly pozorovány, nebo
bylo přijít k poznání


Odpadní produkt musí být likvidován v souladu se státními / místními legislativními požadavky.
Likvidace kontejnerů na odpad v likvidaci.

 

Skladem: 230 bal
Dostupnost zboží: ihned

Fotogalerie produktuProdukt byl úspěšně přidán do košíku